Nyári e-könyv ajánló

Olvasási idő: 4 perc

Könyvtári egységeink zárvatartási ideje alatt sem maradsz hűsítő olvasmány nélkül a nyári melegben.

Online megoldásainkkal kényelmesen otthonról, vagy akár a nyaralás helyszínéről is elérhetők újdonságaink, hogy ne maradj tudományos olvasnivaló nélkül a legforróbb nyári időszakban sem!

Nézd át ajánlónkat és kapcsolódj ki velünk!

Technikai útmutató az e-könyvek használatához

  • Nyisd meg a Typotex és az Akadémiai Kiadó oldalát
  • Válaszd ki a felsorolt intézmények közül a Pécsi Tudományegyetemet
  • Add meg Neptun (EHA) azonosítódat és a hozzá tartozó jelszót
  • Fogadd el az adatszolgáltatást

Nyári e-könyv ajánló

Máris láthatod a kiadók kínálatát több mint 1400 e-könyvvel, melyekből most a következőket ajánljuk számodra:

Dennis E. Shasha: Dr. ​Ecco talányos kalandjai

Dennis E. Shasha: Dr. Ecco talányos kalandjai

Ez a könyv el­ső­sor­ban azok szá­má­ra író­dott, akik sze­re­tik a ki­hí­vást. Dr. ​Jacob Ecco ma­te­ma­ti­kai mód­sze­rek­kel dol­go­zó de­tek­tív és hi­va­tá­sos prob­lé­ma­meg­ol­dó.

Ebben a könyv­ben éles­lá­tó kö­vet­kez­te­té­se­i­vel segít ügy­fe­le­i­nek el­rej­tett kin­cse­ket meg­ta­lál­ni, em­ber­rab­lók eszén túl­jár­ni és ké­me­ket le­lep­lez­ni. Az ügy­fe­lek által fel­adott rejt­vé­nyek meg­fej­té­se azon­ban az ol­va­só fel­ada­ta is. Ebben van se­gít­sé­gé­re Dr. Ecco társa, Scarlet pro­fesszor, a ka­lan­dos tör­té­ne­tek le­jegy­ző­je, aki kér­dé­se­i­vel és ész­re­vé­te­le­i­vel ka­pasz­ko­dót nyújt az ol­va­só szá­má­ra a fel­ada­tok ön­ál­ló meg­ol­dá­sá­hoz.

A rejt­vé­nye­ket a szá­mí­tás­tech­ni­ka és a ma­te­ma­ti­ka te­rü­le­tén dol­go­zó ku­ta­tók mód­sze­rei és gon­dol­ko­dás­mód­ja ih­let­ték. Ennek el­le­né­re ezen te­rü­le­tek egyi­kén sem igé­nyel­nek kü­lön­le­ges jár­tas­sá­got, de a fel­ada­tok meg­ol­dá­sa révén az ol­va­só meg­is­mer­ked­he­t e két tu­do­mány köz­pon­ti gon­do­la­ta­i­val.

Braun Tibor: Vándorbottal ​a tudományos kutatásban –
Interdiszciplináris villáminterjúk kiemelkedő hazai
természettudósokkal

Braun Tibor: Vándorbottal a tudományos kutatásban – Interdiszciplináris villáminterjúk kiemelkedő hazai természettudósokkalA kötet Braun Tibor kémiaprofesszor könnyed, de tanulságos, interdiszciplináris ismeretterjesztési olvasmányként publikált interjúsorozatait gyűjti egybe. Az itt megismerhető szakemberek mindannyian a hazai természettudományi kutatói elit tagjai. A beszélgetések arra irányultak, hogy a megkérdezettek közérthetően mutathassák be a munkájukat, emellett betekintést kívántak adni hivatásuk választásának motivációiba és a tudományos kutatásokon kívül eső érdeklődési körükbe is.

Erdei János: Somlói ​galuskás gulyásleves – Tanulságos történetek a turizmusmarketing világából

Erdei János: Somlói galuskás gulyásleves - Tanulságos történetek a turizmusmarketing világábólA ​magyar és a közép-európai turizmus egyik legszínesebb, emblematikus egyénisége Erdei János, amit most elkészült könyve mindennél jobban bizonyít. Élete a turizmus. Legyen az szálloda, utazási iroda vagy nemzeti képviselet, teljes szívvel, lelkesedéssel végzi munkáját és motiválja munkatársait. A könyv műfaja nehezen meghatározható. Életrajz, karriertörténet, szakmai hitvallás, marketingszakkönyv számos esettanulmánnyal, egyszóval: egy remek koktél.

A szerző kiváló memóriával idézi fel szakmai és egyéb emlékeit, minden sorából a turizmus, a vendég szenvedélyes szeretete sugárzik, de nem felejti el, hogy a turizmus nemcsak szolgálat, hanem kemény feltételek között működő, eredményorientált gazdasági tevékenység is.

Szathmáry Eörs – John Maynard Smith: A ​földi élet regénye –
Az élet születésétől a nyelv kialakulásáig

Szathmáry Eörs - John Maynard Smith: A földi élet regénye - Az élet születésétől a nyelv kialakulásáigA ​földi élet regénye sokak szerint az elmúlt száz év egyik legfontosabb evolúcióról szóló könyve. Szathmáry Eörs és az azóta elhunyt John Maynard Smith 1995-ben írták a művet, melynek korszerűsített és bővített kiadását tartja kezében az Olvasó.

E könyv az evolúció új szemléletét kínálja, melynek kiindulópontja szerint az evolúció során történt néhány gyökeres változás az örökletes információ tárolásában, kifejeződésében és átadásában, mely egyszersmind a komplexitás növekedését is lehetővé tette.

A szerzők az evolúció nagy lépéseit tekintik át az első replikátorok sejtekké szerveződésétől az emberi nyelvkészség kialakulásáig. Pompás olvasmány – átfogó, ötletekben gazdag, könnyed, csodálatra méltóan rövid és tetszetős, a laikusoknak és a szakmabelieknek egyaránt.

Martos Gábor: Műkereskedelem – Egy cápa ára

Martos Gábor: Műkereskedelem - Egy cápa áraA ​mű: egy négy és fél méteres tigriscápa, egy ezerliteres akvárium megtöltve ötszázalékos formaldehides vízzel, és egy cím: A halál fizikai lehetetlensége egy élő tudatában.

A szereplők: ismeretlen ausztrál halászok, Damien Hirst mint művész, Charles Saatchi és Larry Gagosian műkereskedő, Steven Cohen műgyűjtő, valamint háromszázezer látogató a londoni Ifjú Brit Művészek kiállításán – még sokan, nagyon sokan a berlini, New York-i kiállításokon.

A mű története röviden: 1991. cápavásárlás 6000£-ért, Hirst a halászoktól (Saatchi pénzén); 1991. műtárgyvásárlás műkereskedelmi céllal 50 000£-ért, Saatchi megveszi Hirsttől. Majd a számos kiállítást követően, 2004-ben, immár Amerikában, Gagosian közvetítésével Cohen vásárolja meg 12 millió dollárért (azaz 6.25 millió £-ért). És ő? Mennyiért adja tovább? Nem, ő nem adja el, és ez újra meglepő fordulat. Ő elajándékozza a New York-i Metropolitan Museum of Artnak.

Művészek, műkereskedők és műgyűjtők, galériák, árverések és hírverések, és pénzek, nagyon nagy pénzek. Ez a műkereskedelem. Erről szól a könyv, amelyben nemcsak a nagyvilág műkereskedelmét, hanem a magyart is megismerhetjük.

Alison Gopnik: A ​babák filozófiája – Amit a babák az igazságról, a szeretetről és az élet értelméről gondolnak

Alison Gopnik: A babák filozófiája - Amit a babák az igazságról, a szeretetről és az élet értelméről gondolnakSokunk ​számára a gyermekáldás a legmélyebb, legerősebb és legelbűvölőbb élmény az életben. Ma már a tudósok és filozófusok is nagy becsben tartják a kisbabákat. A legutóbbi évtized tanúja lehetett annak a forradalmi szemléletváltásnak, mely a csecsemők és gyermekek megértésére irányult. A kutatók korábban azt hitték, hogy a kisdedek irracionálisak, gondolati és tapasztalati világuk korlátozott. Az utóbbi időben fény derült arra, hogy a csecsemők mennyivel többet tanulnak, alkotnak, törődnek a dolgokkal, s mennyivel többet tapasztalnak, mint azt valaha is gondoltuk volna róluk.

Alapos okunk lehet azt feltételezni, hogy a csecsemők voltaképpen szellemesebbek, talpraesettebbek és tudatosabbak a felnőtteknél.

Ezen új tudomány megválaszolhatja azokat az ősi nagy kérdéseket, melyek emberi mivoltunkat firtatják. Az újszülött megbabonázza tekintetével az anyát, ezzel a szeretet és erkölcs alapjait fekteti le. A tudományos felfedezésekhez vezető kulcs is a járókában tipegő, fékezhetetlen felfedező kezében van. Egy hároméves vadóc magyarázatot adhat a jövőre, regényeket írhat, új technológiákat fedezhet fel.

Alison Gopnik – élvonalbeli pszichológus, filozófus és anya – felszínre hozza a pszichológia, az idegtudomány, a filozófia legújabb eredményeit, melyek a gyermekek megértésére irányulnak. A könyv egyrészt megváltoztatja nézeteinket arról, vajon hogyan látják a csecsemők a világot, másrészt elősegíti a szülői szerep átértékelését.

Leave a Reply

Köszönjük WordPress! | Sablon: Baskerville 2, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑